Thomas Greifenstein

Thomas Greifenstein

Section Lepidoptera

  • Position: Vorsitzender der Thomas Witt Stiftung
  • Field of Research: Bombyces Südamerikas, Mimallonidae, Apatelodidae