Deutsche Version

Catalogue of Geometridae slides

X Y Z and unknown

 • xanthostephana, Mixocera (1m)
 • xanthostephana Prt., Thelycera (1f)
 • xanthozonea Hps., Boarmia (2m)
 • xeromeris Prout, Geometra (1m)
 • xeron seydeli Hrblt., Dorsifulcrum (1m)
 • xeron xeron Hrblt., Dorsifulcrum (2m)
 • xerophila, Horisme (1m)
 • xesta Prt., Rhodostrophia (1f)
 • xesta Prt., Rhodostrophia (2m)
 • xyele Fletcher, Zamarada (1m)
 • xylapsis n.sp., Eupithecia (1m)
 • xylopsis, Eupithecia (1f)
 • yahua Poole, Pero (1m)
 • yeni Sommerer, Sarcinodes (1m)
 • zebrinum Warr., Dorsifulcrum (5f)
 • zebrinum Warr., Dorsifulcrum (12m)
 • zeitunaria Stgr., Kentrognophos (1m)
 • zelleraria Fsr., Gnophos (1m)
 • zombensis n.sp., Eupithecia (1f)
 • zombensis n.sp., Eupithecia (1m)
 • zonata Wkr., Archichlora (1m)
 • zorca Hrblt., Melanolophia (2m)
 • zosui Pinker, Eupithecia (1f)
 • zosui Pinker, Eupithecia (1m)
 • zukwalensis, Piercia (1m)
 • zukwalensis Debauche, Protosteira (1m)
 • ?, ? (2077)
 • ?, ? (236f)
 • ?, ? (751m)
 • ?, ? (6w)
 • ?, (Chloroclystis) (1m)
 • ?, (Hemitheinae) (1m)
 • ?, ? (5)
 • ?, ? (1m)
 • ?, ?Antharmostes (1m)
 • ?, Abraxas (6m)
 • ?, Agathia (1m)
 • ?, Agrotis (1m)
 • ?, Alcis (1f)
 • ?, Alcis (6m)
 • ?, Anisodes (1m)
 • ?, Antharmostes (3m)
 • ?, Anumeta (1)
 • ?, Arctiide ? (1m)
 • ?, Arichanna (1m)
 • ?, Atharmostes (1m)
 • ?, Biston (2m)
 • ?, Blechroneromia (3m)
 • ?, Boarmia (2m)
 • ?, Boarmia ? (1m)
 • ?, Boarmiinae (1f)
 • ?, Boarmiinae (1m)
 • ?, Boarmiini (1m)
 • ?, BoarmiiniEctrop (1m)
 • ?, Boarmini (1f)
 • ?, Boarminnae (1m)
 • ?, Brachyglossina (1)
 • ?, Brachyglossina (4m)
 • ?, Cabera (1f)
 • ?, Calocalpe (1f)
 • ?, Calocalpe (1m)
 • ?, Catarhoe (1m)
 • ?, Chloresynthra (1m)
 • ?, Chlorissa (1f)
 • ?, Chlorissa (11m)
 • ?, Chlorissa? (1f)
 • ?, Chloroclystis (1f)
 • ?, Chloroclystis (4m)
 • ?, Cidaria (1m)
 • ?, Cleora (1f)
 • ?, Cleora (5m)
 • ?, Cleora? (1m)
 • ?, Cleta (1f)
 • ?, Cnestrognophos (1f)
 • ?, Coll (329)
 • ?, Coll (3f)
 • ?, Coll (3m)
 • ?, Coll. (84)
 • ?, Coll. (1m)
 • ?, Collix (1m)
 • ?, Colocleora (5m)
 • ?, Comibaena (1m)
 • ?, Costignophos (1f)
 • ?, Crino (1)
 • ?, Crocallis (1m)
 • ?, Cyclophora (1f)
 • ?, Derambila (1f)
 • ?, Diplodesma (1f)
 • ?, Diplodesma (1m)
 • ?, Diplurodes (2m)
 • ?, Diplurodes? (1m)
 • ?, Dithecodes (1)
 • ?, Dorsifulcrum (10f)
 • ?, Dorsifulcrum (9m)
 • ?, Drepanogynis (1m)
 • ?, Dyscia (1f)
 • ?, Ectopis? (1)
 • ?, Ectropis (4f)
 • ?, Ectropis (11m)
 • ?, Ectropis? (1m)
 • ?, Enneminae (1m)
 • ?, Ennominae (5m)
 • ?, Ennomos (3f)
 • ?, Ennomos (3m)
 • ?, Entephria ? (1f)
 • ?, Entephria? (1f)
 • ?, Entephrina (1f)
 • ?, Eois (2f)
 • ?, Eois (2m)
 • ?, Epicosymbia (1m)
 • ?, Epicosymbia? (1f)
 • ?, Epigelasma (3)
 • ?, Epigynopteryx (7m)
 • ?, Euchrognophos (1m)
 • ?, Euphyia (1f)
 • ?, Eupithecia (35)
 • ?, Eupithecia (85f)
 • ?, Eupithecia (57m)
 • ?, Eupithecia ? (2f)
 • ?, Eupsamma (1m)
 • ?, Gelasma (1m)
 • ?, Geodena (1m)
 • ?, Glossotrophia (2)
 • ?, Glossotrophia (1f)
 • ?, Gnopharmia (1f)
 • ?, Gnopharmia (10m)
 • ?, Gnophos (3f)
 • ?, Gnophos (8m)
 • ?, Gnophos? (1m)
 • ?, Gymnoscelis (6f)
 • ?, Gymnoscelis (2m)
 • ?, Haplolabida (2m)
 • ?, Hemidromodes (1m)
 • ?, Hemidromodes ? (1m)
 • ?, Heterorachis (2)
 • ?, Heterostegane (1m)
 • ?, Hemitheinae ? T (1m)
 • ?, Horisme (1f)
 • ?, Horisme (3m)
 • ?, Hypochrosis (23m)
 • ?, Hypocoela (3m)
 • ?, Hypocometa (1m)
 • ?, Hyposidra (3m)
 • ?, Idaea (14)
 • ?, Idaea (23f)
 • ?, Idaea (13m)
 • ?, Iridopsis? (1m)
 • ?, Isodromodes? (1m)
 • ?, Krananda (1m)
 • ?, Lambdina (1f)
 • ?, Larentiinae (1m)
 • ?, Lathochlora (1m)
 • ?, Lithostege (1m)
 • ?, Lithostege? (1f)
 • ?, Lobidiopteryx (1f)
 • ?, Lobocleta (1m)
 • ?, Luxiaria (4m)
 • ?, Lymantride ? (1m)
 • ?, Mauna (2m)
 • ?, Menophea (2m)
 • ?, Menophra (5f)
 • ?, Menophra (7m)
 • ?, Milocera (6m)
 • ?, Monotaxis (1m)
 • ?, Myrioblephara (3m)
 • ?, Neocleora (1f)
 • ?, Neocleora (2m)
 • ?, Nouv.genre (1m)
 • ?, Odontopera (1m)
 • ?, Odontorhoe (5m)
 • ?, Oenospila (2f)
 • ?, Oenospila (3m)
 • ?, Omphalucha (3m)
 • ?, Operophtera (1m)
 • ?, Ophtalmitis (1m)
 • ?, Orgyia (2)
 • ?, Ourapteryx (10m)
 • ?, Oxydia (1m)
 • ?, Oxyfidonia (1m)
 • ?, Ozola (1m)
 • ?, Paramaxates (3m)
 • ?, Paraphoides? (1f)
 • ?, Pareulype (1m)
 • ?, Pero (1)
 • ?, Pero (5m)
 • ?, Petelia (2m)
 • ?, Phaselia (1f)
 • ?, Phaselia (1m)
 • ?, Philereme ? (1m)
 • ?, Phyle (1m)
 • ?, Piercia (6f)
 • ?, Piercia (1m)
 • ?, Pigiopsis (1)
 • ?, Plutodes (1m)
 • ?, Pomasia (4m)
 • ?, Prasinocyma (9m)
 • ?, Prasinocyma ? (1m)
 • ?, Problepsis (1f)
 • ?, Problepsis (1m)
 • ?, Prp (8)
 • ?, Psaliodes (3m)
 • ?, Pseudocrocinis (1)
 • ?, Pseudocrocinis (1m)
 • ?, Psilocerea (1m)
 • ?, Psilodes (1m)
 • ?, Pterophoridae (1m)
 • ?, Pycnostega (1f)
 • ?, Pyralide (1f)
 • ?, Pyralide (1m)
 • ?, Racotis (7m)
 • ?, Rheumaptera (1m)
 • ?, Rhipignophos (9)
 • ?, Rhodostrophia (6m)
 • ?, Rhodostrophia (6w)
 • ?, Ruttelerona (1m)
 • ?, Salpis (1m)
 • ?, Salpis? (1m)
 • ?, Scopula (2)
 • ?, Scopula (11f)
 • ?, Scopula (16m)
 • ?, Scopula? (1m)
 • ?, Scotopteryx ? (1m)
 • ?, Selidosema (1m)
 • ?, Semiothisa (3f)
 • ?, Semiothisa (5m)
 • ?, Spaniocentra (4m)
 • ?, Sphingomima (2m)
 • ?, Spodoptera (1)
 • ?, Sterrhinae (1f)
 • ?, Sterrhinae (2m)
 • ?, Sterrhinae? (1f)
 • ?, Syndromodes ? (1f)
 • ?, Syndromodes ? (1m)
 • ?, Tasta (1f)
 • ?, Tasta (5m)
 • ?, Tephrina (3f)
 • ?, Tephronia (3m)
 • ?, Thalassodes (3f)
 • ?, Thalassodes (2m)
 • ?, Thassalodes (2m)
 • ?, Thenopa (1m)
 • ?, Timandra (9f)
 • ?, Timandra (9m)
 • ?, Tortricide ? (2m)
 • ?, Tortricide? (2m)
 • ?, Tricentra (1m)
 • ?, Tricentrogyna (1f)
 • ?, Triphosa (1m)
 • ?, Victoria (1)
 • ?, Xanthisthisa (2m)
 • ?, Xanthorhoe (1)
 • ?, Xanthorhoe (3m)
 • ?, Xenobiston? (1f)
 • ?, Xenochlorodes (1f)
 • ?, Xylopteryx (1f)
 • ?, Xylopteryx (1m)
 • ?, Zamarada (3f)
 • ?, Zamarada (6m)
 • ?, Zeuctoboarmia (1m)
 • ?B, Ectropis (1m)
 • ?C, Ectropis (1m)
 • ?G, Ectropis (1m)
 • ocbaria Chrét. (?), Idaea (1m)
 • ?, Xanthoroe (1f)
 • ?, Xanthoroe (2m)
 • ?, ? (1)
 • ?, Gymnoscelis (3f)
 • ? picticolor Warr., Xanthorhoe (1f)
 • ?amanda Druce, Pero (1f)
 • ?divorsa Prout, Milocera (1m)
 • ?emunctaria, Xylopteryx (1m)
 • ?olsonfieffae Prout, Gymnoscelis (1f)
 • ?satyrata, Eupithecia (1f)
 • ?satyrata, Eupithecia (1m)
 • ?subcincta, Neocleora (1m)
 • ?vestitaria Schwih., Psilocerea (1m)